Missie & Doelstelling

Doelstelling samenwerking

Het doel van de stichting is:

 • het (doen) en ondernemen van sportieve sponsor- en wervingsactiviteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de palliatieve zorg voor kankerpatiënten;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Een liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft. Tenminste 90% van de opbrengsten wordt besteed aan de
doelstelling van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en activiteiten;
 • het periodiek ondersteunen van teams en vrijwilligers die deelnemen aan de jaarlijkse
  Roparun;
 • het doen van giften in geld en/of natura aan de Stichting Roparun en aan (zorg) instanties
  die activiteiten ondernemen op het gebied van palliatieve zorg;
 • en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt met
  daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


Missie
Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het
leven. De missie van de Stichting Deventer4Life is om onder andere door middel van sportieve prestaties
opbrengsten te realiseren die ten goede komen aan de palliatieve zorg voor kankerpatiënten.